प्रमाणपत्र

बारेमा

CIC-D120CIC-D160 CE प्रमाणीकरण-LVD

बारेमा

CIC-D100 CE प्रमाणीकरण-EMC

बारेमा

CIC-D100 CE प्रमाणीकरण-LVD

बारेमा

गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण

बारेमा

पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण

बारेमा

व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण

बारेमा

CIC-D120CIC-D160 CE प्रमाणीकरण-EMC

बारेमा

CIC-D150CIC-D180 CE प्रमाणीकरण-EMC

बारेमा

CIC-D150CIC-D180 CE प्रमाणीकरण-LVD

बारेमा

वैज्ञानिक र प्राविधिकमा उत्कृष्ट उपलब्धिहरूका लागि पुरस्कार - एनियन स्तम्भ